info nikolopoulos-dikigoros.gr
+30-210-3610-184

Συμμετοχές σε Συλλογικούς Τόμους

Νομικές Δημοσιεύσεις

Συμμετοχές σε Συλλογικούς Τόμους

  1. Οι νέες ρυθμίσεις του γερμανικού αστικού κώδικα για την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και το ελληνικό δίκαιο (κοινό με Κ. Νούσιου και Χ. Πρατικάκη), Τιμητικός Τόμος για την καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016, σ. 275-288.
  2. Πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στη ρύθμιση των σχέσεων γονέων-τέκνων, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, 2016, σ. 121-139.
  3. Σύγκρουση δικαιωμάτων στο οικογενειακό δίκαιο, Σύγκρουση, εχθρότης και δίκαιο, Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2010-2014 της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 7Β, 2015, σ. 989-1028.
  4. Αδικαιολόγητος πλουτισμός, εξασφάλιση αξιώσεων συμμετοχής στα αποκτήματα, αοριστία αγωγής, δωρεές μεταξύ συζύγων και αποζημίωση χρήσης οικογενειακής στέγης, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, 2015, σ. 49-53.
  5. Είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μορφή αδικαιολόγητου πλουτισμού; Τιμητικός Τόμος Φίλιππου Δωρή ΙΙ, 2015, σ. 947-969.
  6. Τα θρησκευτικά σύμβολα στο δημόσιο χώρο. Κριτήρια και προϋποθέσεις για τη δημόσια διαβούλευση, Δίκαιο και θεωρία του Δικαίου, τιμητικός Τόμος Μαριάνου Καράση, 2014, σελ. 197-208.
  7. Η κατάχρηση δικαιώματος στη βιομηχανική ιδιοκτησία (Εμπορική επωνυμία-Σήμα-Διακριτικός τίτλος-Ευρεσιτεχνία), Αναμνηστικός Τόμος Καθηγητή Αντωνίου Αντάπαση, 2013, σελ. 765-778.
  8. Η συμβολή της εθνικής νομολογίας στην ερμηνεία και εφαρμογή του ν. 2121/1993, ιδίως ως προς την έννοια του προστατευόμενου έργου και τις ρυθμίσεις για τις συμβάσεις και τις άδειες εκμετάλλευσης, 20 χρόνια εφαρμογής του Ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (A.L.A.I.), 21 Νοεμβρίου 2013, σ. 87-102.
  9. The evolution of Greek case law on moral right, ΕΠΠΙ/ALAI, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, Διεθνές Συμπόσιο-Αθήνα, 7 Μαϊου 2010, εκδ. Σάκκουλα, 2011, σ. 89-107
  10. Κοινή γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2011, σ. 335-356
  11. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά το άρθρο 1400 παρ. 3 ΑΚ, Τιμητικός Τόμος Πηνελόπης Αγαλοπούλου Ι, 2011, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 991-1004
  12. Τύπος-Ακυρότητες δικαιοπραξίας-Χρηστά ήθη, άρθρα 158-184 (εκτός αρ. 173), στη Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας, 2010, σ. 288-328
  13. Ζητήματα από την άρνηση του γιατρού για λόγους συνείδησης και από τη συναίνεση του ανηλίκου σε ιατρικές πράξεις, κατά το νέο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας Τιμητικός Τόμος Μιχάλη Σταθόπουλου, 2010, σ. 1851-1869
  14. Σύμβαση έντυπης έκδοσης και διαδίκτυο, Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Καλλιμόπουλου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2010, 413-434
  15. Περιπτώσεις εξουδετέρωσης της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη νομολογία, Παρέμβαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων, Θεσσαλονίκη 10-11-Οκτωβρίου 2008 και στον τόμο Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ελληνική Θεωρία και Νομολογία, εκδ. Σάκκουλα, 2010, σ. 243-246
  16. Παρέμβαση στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ιωάννινα, 2006, στον τόμο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δικονομικό Δίκαιο», 2007, σ. 287-288.
  17. Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 557-574
  18. Το αστικό δίκαιο στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 839-867
  19. Χαρακτηριστικά και λειτουργία των κριτηρίων του άρθρου 535 ΑΚ, στον τόμο Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν.3043/2002), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2004, σ. 127-130
  20. Δημοσίευση διαθήκης, άρθρα 1769-1780, στον Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τ. ΙΧ, 1996, σ. 232-259
  21. Απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης των στατιστικών ευρημάτων της έρευνας, στο Η υιοθεσία ενηλίκων, επιμ. Θ. Παπαχρίστου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1994, σ. 89-120
  22. Ζητήματα από τη συγγένεια σε περίπτωση δανεισμού μήτρας και από τη γονιμοποίηση κρυοσυντηρημένου σπέρματος, σε Σύγχρονα Ζητήματα Αστικού Δικαίου, 1ο Συνέδριο Ναύπακτος 1994, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1995, σ. 255-257
  23. Τι δυνατότητες παρέχει το ελληνικό δίκαιο για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα;, στον τόμο Ιωάννης Καράκωστας-Φιλίας και μαθητείας χάριν, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017, σ. 896-918
  24. Αυτοπροσδιορισμός, ισότητα και ιδιωτική αυτονομία, στον τόμο Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σ. 145-151
  25. Αγόρευση συνηγόρου πολιτικής αγωγής Πρακτικά Ημερίδας/Εικονική «δίκη των ρεμπετών», Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου-Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, 14 Απριλίου 2016, έκδοση 2018, σ. 117-118
  26. Η συμβολή του καθηγητή Θανάση Κ. Παπαχρίστου στη διαμόρφωση του σύγχρονου οικογενειακού δικαίου, στον τόμο Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου, τ. 1, 2019, σ. 7-22
  27. Ποινικές κυρώσεις, σωφρονιστική μεταχείριση και αποζημιώσεις στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, στον τόμο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟ. Πτυχές μίας πολυσύνθετης σχέσης, εκδ. Hippasus, 2020, σ. 125-142
  28. Το σωματείο ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, στον Τιμητικό Τόμο Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου, Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2020, σ. 783-796
Κοινοποίηση συνδέσμου στο: