info nikolopoulos-dikigoros.gr
+30-210-3610-184

Ο Μακρυγιάννης Κριτής Και Σωφρονιστής

Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος

Ο Μακρυγιάννης Κριτής Και Σωφρονιστής

ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. "Παρουσία"
1989
47 σελίδες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF  

Εισαγωγή

Ή μικρή τούτη μελέτη ενδέχεται νά προκαλέσει ερωτηματικά γιά τή σκοπιμότητα και τή χρησιμό­τητα της. Θά πρέπει νά διευκρινιστεί από τήν άρχή ότι δέν προέρχεται από κάποιον ειδικό στό ποινικό δίκαιο καί τή σωφρονιστική ή τήν ιστορία τοΰ δι­καίου.

Οί λόγοι πού οδήγησαν στήν έξειδικευμένη αύτή έρευνα εντοπίζονται στό συνδυασμό τοΰ άπεριόρι- στου θαυμασμού γιά τό γνήσιο “Ελληνα καί άγνό άγωνιστή Μακρυγιάννη, τής πεποίθησης ότι ή ι­στορία τοΰ Έλληνικοΰ δικαίου άποτελεΐ θησαυρό εμπειριών, θεσμών καί δικαιικών πρακτικών, ικα­νών νά συμβάλουν καί στήν επίλυση σύγχρονων προβλημάτων καί τέλος τής ιδιαίτερης εύαισθησΐας γιά ζητήματα όπως ό ποινικός κολασμός, τό σω­φρονιστικό σύστημα καί ή στρατιωτική πειθαρχία, ζητήματα, πού άποτελοΰν στίς μέρες μας αντικείμε­νο έντονης κριτικής καί ώριμου αιτήματος γιά ριζι­κή αναμόρφωση, νομοθετική καί μή.

Ή άνάπτυξη τής μελέτης έχει δομηθεί σέ τρία έπΐπεδα. Στήν αρχή παρατίθενται δλα τά άποσπά- σματα πού εντοπίσαμε στά απομνημονεύματα τού Μακρυγιάννη, δεδομένου δτι στό άλλο βιβλίο του, τά «’Οράματα καί θάματα», δεν εντοπίσαμε σχετικά άποσπάσματα. Στά αποσπάσματα λοιπόν αυτά ό Μακρυγιάννης λειτουργεί σάν στρατιωτικός διοι­κητής καί άστυνόμος, ό όποιος παράλληλα διαδρα­ματίζει ρόλο ποινικού δικαστή καί ταυτόχρονα επι­μελείται προσωπικά τήν εκτέλεση των ποινών, πού επιβάλλει.

Στό δεύτερο επίπεδο σκιαγραφεΐται ή κατάσταση τής ποινικής δικαιοσύνης καί τού σωφρονιστικού συστήματος κατά τή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, καθώς καί στά πρώτα χρόνια τού ελεύθερου Ελλη­νικού κράτους. Τό τρίτο έπΐπεδο αφόρα τις ποινικές καί σωφρονιστικές αντιλήψεις πού κυριαρχούσαν στήν Ευρώπη κατά τήν ίδια χρονική περίοδο.

Τέλος άφοΰ διαγραφοΰν οί ιδεολογικές προϋπο­θέσεις τού Μακρυγιάννη, έπιχειρεΐται μία συγκριτι­κή αντιπαραβολή τών Μακρυγιαννικών αντιλή­ψεων καί πρακτικών μέ τίς αντίστοιχες τού επίση­μου Ελληνικού καί Ευρωπαϊκού δικαίου τής επο­χής του, καθώς καί μία κριτική διερεύνηση τών δυ­νατοτήτων συμβολής τους στήν επίλυση τών αντί­στοιχων σημερινών προβλημάτων, πού αντιμετω­πίζει ή Ελληνική έννομη τάξη.

Ό όρος Κριτής χρησιμοποιείται στόν τίτλο τού βιβλίου άντί τού δικαστής επειδή ταιριάζει περισ­σότερο μέ τό κλίμα τής εποχής, άφοΰ ήταν σέ χρή­ση στά χρόνια τού Βυζαντίου καί τής Τουρκοκρατΐας, κατά μεταφορά τοΰ λατινικού όρου JURIDICUS.

Ή έργασΐα αύτή δεν φιλοδοξεί νά άποτελέσει αύστηρό νομικό πόνημα, αλλά άπευθύνεται σέ κάθε άναγνώστη πού εκτιμά τόν Μακρυγιάννη, ένδιαφέ- ρεται γιά τήν ιστορία καί εύαισθητοποιεΐται στά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Έξ άλλου ή επιστημονική μελέτη τοΰ Μακρυγιάννη, «καλοδεχούμενη στό ποσοστό πού τό ση­κώνει ή φύση τοΰ πράγματος, όχι μονάχα δεν θά τό εξαντλήσει, άλλά ούτε θά άκραγγΐξει τό πνεΰμα του», όπως ύποστηρίζει μέ έμφαση έγκυρος σχολια­στής του.

Θά ήταν τέλος παράλειψη νά μήν άναφερθεΐ ότι ή άφορμή γιά τό ξεκίνημα τούτης τής έρευνας δόθηκε υστέρα άπό σχετική έπισήμανση τοΰ Κώστα Ζουράρι σέ τηλεοπτική εκπομπή.

Κοινοποίηση συνδέσμου στο: